Privacy policy

PRIVACY POLICY
Privacybeleid
We zijn erg blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van uralonderdelen.nl Het gebruik van de internetpagina’s van uralonderdelen.nl is mogelijk zonder enige indicatie van persoonsgegevens, als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en verkrijgen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op de uralonderdelen.nl Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft uralonderdelen.nl tal van maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevensoverdrachten kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming mogelijk niet wordt gegarandeerd. Om deze reden is het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch.

Cookies
De internetpagina’s van uralonderdele.nl maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.
de meeste internetsites servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamd cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van het datsonderwerp onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan uralonderdelen.nl de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens toegangsgegevens in te voeren wanneer de website wordt geopend, omdat deze door de website wordt overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan zo de instelling van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

Verzameling van algemene gegevens en informatie
De website uralonderdelen.nl verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kan zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) alle andere vergelijkbare gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt uralonderdelen.nl geen conclusies over de betrokkene. In plaats daarvan is deze informatie nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de advertentie ervan te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te waarborgen en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert uralonderdelen.nl anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te vergroten en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Registratie op onze website
De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan verzoeken om overdracht aan een of meer verwerkers (bv. een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegerekend.
Door zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren, worden ook het IP-adres opgeslagen dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en door de betrokkene wordt gebruikt, en het tijdstip van de registratie. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat is de enige manier om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om het mogelijk te maken om gepleegde overtredingen te onderzoeken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven, of als de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden vanwege de aard van de kwestie. Het staat geregistreerde personen vrij om de tijdens de registratie gespecificeerde persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de verwerkingsverantwoordelijke te laten verwijderen.

uralonderdelen.nl verstrekt elke betrokkene te allen tijde op verzoek informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Daarnaast zal de uralonderdelen.nl persoonsgegevens corrigeren of wissen op verzoek of indicatie van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn.

Contactmogelijkheid via de website
uralonderdelen.nl bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden.
Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens
De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met wettelijke vereisten.

Als de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van uralonderdelen.nl

Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar een persoon vandaan is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina is bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.
De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de applicatie “_gat. _anonymizeIp”. Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite voor ons te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens indienen via de Google Analytics-component met het oog op online adverteren en de afwikkeling van commissies aan Google. In de loop van deze technische procedure verwerven de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat Google onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens commissieafwikkelingen te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken van onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website worden dergelijke persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo de instelling van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Google Analytics worden gebruikt, op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling van gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke uit te sluiten. Voor dit doel moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina’s niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of nieuw is geïnstalleerd, moet de betrokkene de browserinvoegtoepassingen opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on is verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die is toe te schrijven aan hun bevoegdheid, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de browser add-ons uit te voeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende Link https://www.google.com/analytics/.

Betaling in onze Webshop
Het hele betalingsproces wordt verzorgd door onze partner, Mollie payments
Er worden geen kritieke gegevens zoals Creditcardnummers of Bankrekeningnummers of PINCODE/Wachtwoorden voor uw Accounts bij PayPal/Bank/CreditCard/ etc. opgeslagen op onze Severs. Dit soort gegevens worden alleen verzameld tussen u, onze klant en Mollie payments als onze gecertificeerde betalingsprovider. We zien deze gegevens niet eens. Het enige bericht van deze betaling die we van Mollie payments ontvangen, is of de betaling in orde is of niet.
Rechtsgrond voor de verwerking
Art. 6, lid 1, letter a AVG dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of om een andere dienst te verlenen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter.b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting op grond waarvan verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor de nakoming van fiscale verplichtingen, de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit.c AVG. Ten slotte zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f AVG. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, als de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van mening dat een gerechtvaardigd belang kon worden aangenomen als de betrokkene een klant van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47 zin 2 AVG).
Periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen
De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die termijn worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, zolang deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de opening van een contract.
Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; Vereiste die nodig is om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens
We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale regelgeving) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractuele partner). Soms kan het nodig zijn om een contract te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, kan de betrokkene contact opnemen met een werknemer. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contract vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.
Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.